2 Eylül 2010 Perşembe

C# (C Sharp) Veri Tipleri

     C# programlama dilinde değişken tanımları veri tipinin adı ile yapılır.

     Tip degisken_ismi;

     degisken_ismi
    
Tanımlanacak değişkenin ismidir. Önceki yazımızda bahsettiğimiz değişken tanımlama kurallarına uygun olmalıdır.

     Tip
     Tanımlanacak değişkenin tipini belirler. int, string, bool gibi.


     C# programlama dilinde kullanılan temel veri tipleri;

     Sayısal Tipler
     byte, sbyte, short, ushort, int, uint, long, ulong, float, double, decimal

     String Tipler
     string, char

     Mantıksal Tipler
     bool

     Tarih Tipi
     DateTime

     Aynı türden olan birden fazla değişken tanımlarken değişken isimleri arasına virgül koyarak tek satır halinde oluşturabiliriz.
     int i,y,x;

     C# .NET versiyonunda bütün değişkenler aslında birer nesnedir. Örnek verecek olursak string türünden tanımladığımız bir değişken, string tipinde tanımlanmış bir nesnedir ve string sınıfının bütün özellik ve metodları bu değişkene uygulanabilir.

      Örneğimizde string türünden adi değişkeni tanımladık, değişken adını yazdıktan sonra "." nokta koyarsak string nesnesinin desteklediği özellik ve metodların listesini görebiliriz.

     Bir sonraki yazımızda Sayısal Tipleri detaylı olarak inceleyeceğiz.

1 Eylül 2010 Çarşamba

C# (C Sharp) Değişken Tanımı

     Değişkenler kullanılmadan önce o değişken içinde ne tür bir bilgi bulunacağı tanımlanmalıdır. Örneğin kullanıcının adını tutacağımız bir değişkenin string türünden olması gerekmektedir.

     Tanımlama Kuralları

     Değişkene verilecek ismin anlaşılır olması programın okunurluğunu kolaylaştırır. Bir değişken tanımlarken bazı kuralların göz önünde bulundurulması gerekmekterid:

     - Değişken isimleri bir harf ile başlamalıdır. Rakam veya özel işaretle başlayamaz.
       string Adi, adi2; >> Doğru
       string 1ad, 2.Adi; >> Yanlış

     - Değişken isminde boşluk bulunamaz. Bunun yerine alt çizgi işareti kullanılabilir.
       string Adi_Soyadi, Dogum_Yeri; >> Doğru
       string Adı ve Soyadi, Doğum Yeri; >> Yanlış

     - Değişken isminde sadece harfler, rakamlar ve alt çizgi karakteri bulunabilir.
       string adi_soyadi, GorevYeri, Dogum_tarihi; >> Doğru
       string adi-soyadi, gorev+yeri, dogum.tarihi; >> Yanlış

     - Değişkene verilecek isim C# komutlarından oluşamaz.
       string public; >> Yanlış
       string false; >> Yanlış

     - Değişken ismi 255 karakterden fazla olamaz.
       string Annenizin_kizlik_Soyadi; >> Doğru

     C# programlama dilinde değişken tanımlarken bu kurallara dikkat etmemiz gerekmektedir. Aksi halde yazdığımız program hata verecektir.

C# (C Sharp) Değişkenler Ve Veri Tipleri

     Değişkenler genellikle bir bilgiyi hafızada tutmak ve gerektiğinde kullanmak için vardır. Örneğin birine ismini soruyorsak bunu gerektiğinde kullanabilmemiz için bir değişkene almamız gerekir. Bütün programlama dillerinde değişkenler bulunur ve farklı tiplerde tanımlanabilirler.

     Değişkenlere neden ihtiyaç duyduğumuzu bir örnek uygulama yazarak anlamaya çalışalım, örneğimizde kullanıcıya ismini sorucaz ve aldığımız bu ismi değişkene atayıp ekrana yazdırıcaz.

     Örnek;

     class Degiskenler
     {
          static void Main(string[] args)
          {
               //değişkenimiz
               string s;


               //ilk ekrandaki yazımızı yazdırdık
               Console.Write("Lütfen Adınızı Yazın: ");


               //kullanıcının ismini alıp değişkene atadık
               s = Console.ReadLine();


               //kullanıcının ismini ekrana yazdırdık
               Console.WriteLine("Merhaba " + s);
          }
     }

     Örneğimizin Görüntüsü;     Örnek kodumuzda ki değişkenimiz string s; kullanıcıdan aldığımız bilgiyi s değişkenine atayıp ekranda yazdırdık.

     Örnek kodumuzda kullandığımız  Console.Write() ve Console.WriteLine() şeklinde birbirine benzer iki farklı metod kullandık. Aralarındaki fark Console.Write() ekran çıktısını tek satır halinde verir. Console.WriteLine() ise alt satıra geçip ekran çıktısını verir. Şayet örneğimizde Console.Write("Lütfen Adınızı Yazın: "); yerine Console.WriteLine() yazmış olsaydık kullanıcı adını yazdığı zaman "Lütfen Adınızı Yazın:" cümlesinin yanında değil alt satırda görünecekti.

     Örneğimizde kullandığımız kodlardan biride Console.ReadLine(); bu metod kullanıcıdan bilgi almaya yarar, yani programa dışardan veri girişi yapılır.

C# (C Sharp) İlk Örneğimiz

  C# ile ilk örneğimiz, tüm programlama dillerinde olduğu gibi "Merhaba Dünya" ile başlayacağız. Örneğimiz konsol uygulaması (Console Application) olacak, C# programlama dilinin mantığını, kurallarını ve özelliklerini konsol uygulamalarında öğrenmek daha faydalı olacaktır.

     Örnek;

     class MerhabaDunya
     {
          //Programın ilk girdiği nokta (Entry Point)
          static void Main(string[] args)
          {
               System.Console.WriteLine("Merhaba Dünya!");
               //System isim uzayındaki Console sınıfının WriteLine() yöntemini kullanarak
               //basit bir Konsol çıktısı ürettik.
          }
     }

     Örneğimizin Görüntüsü;
 
     İlk örneğimizin çıktısı resimde gördüğünüz gibi "Merhaba Dünya!" şeklinde yazdırıldı. Konsol uygulaması olduğu için ekran görüntüsü bu şekilde siyah, ilerleyen konularda Windows Uygulamalarında formlar ile çalışacağız.

     Örnekteki kodumuzda "//" işaretleri ile başlayan alanlar açıklama satırıdır. Program derlenirken bu satırları görmezden gelir. Tek satır açıklama için "//" işaretleri çok satırlı açıklama için ise "/* açıklama */" iki taksim işareti arasında yıldız işareti kullanılır.

31 Ağustos 2010 Salı

C# (C Sharp) Dilinin Tasarım Hedefleri

     ECMA tarafından C# dilinin tasarım hedefleri şöyle sıralanır:

  • C# basit, modern, genel amaçlı, nesneye yönelik programlama dili olarak tasarlanmıştır.
  • Yazılımın sağlamlılığı, güvenirliliği ve programcıların üretkenliliği önemlidir. C# yazılım dili, güçlü tipleme kontrolü (strong type checking), dizin sınırlar kontrolü (array bounds checking), tanımlanmamış değişkenlerin kullanım tespiti, (source code portability), ve otomatik artık veri toplama gibi özelliklerine sahiptir.
  • Programcı portatifliği özellikle C ve C++ dilleri ile tecrübesi olanlar için çok önemlidir.
  • Enternasyonal hale koymak için verilen destek çok önemlidir.
  • C# programlama dili sunucu ve gömülü sistemler için tasarlanmıştır. Bununla birlikte C# programlama dili en basit işlevselli fonksiyondan işletim sistemini kullanan en teferruatlısına kadar kapsamaktadır.
  • C# uygulamaları hafıza ve işlemci gereksinimleri ile tutumlu olmak uzere tasarlanmıştır. Buna rağmen C# programlama dili performans açısından C veya assembly dili ile rekabet etmek için tasarlanmamıştır.